با استفاده از نظرات اساتید برجسته عرصه هنر به عنوان تیم مشاوره، دارا بودن تیمی متخصص برای تعیین کیفیت و اصالت آثار هنری، داشتن چشم انداز ورود به بازارهای بین المللی هنر و رویکرد افزایش سرمایه خریداران آثار هنری، هیچا گالری می توانند شما را در این سفر همراهی  کند و مشاوره رساند.

توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری و مجموعه های هنری:امروزه با گسترش و رونق روزافزون بازار خرید آثار هنری و تمایل و علاقه مجموعه داران به خرید آثار هنری؛ کیفیت، اصالت و از همه مهم تر تناسب ارزش مالی کار نسبت به ارزش هنری آن به یکی از دغدغه های اصلی کلکسون داران و خریداران این آثار تبدیل شده است. در این مسیر می توان با استفاده از مشاوره تخصصی جهت انتخاب و خرید این آثار از بسیاری خطرات ناشی از آن جلوگیری نمود.

با استفاده از نظرات اساتید برجسته عرصه هنر به عنوان تیم مشاوره، دارا بودن تیمی متخصص برای تعیین کیفیت و اصالت آثار هنری، داشتن چشم انداز ورود به بازارهای بین المللی هنر و رویکرد افزایش سرمایه خریداران آثار هنری، هیچا گالری می توانند شما را در این سفر همراهی  کند و مشاوره رساند.