مسعود صفار (هنرمند خوشنویس) متولد سال 1362 در فردوس می باشد. هم چنین او عضو انجمن خوشنویسان ایران و عضو انجمن هنرهای تجسمی ایران است و در سال 1378 اولین نفر در ادبیات هنر دانشجویی ملی ایران بود.

نمایشگاه های انفرادی:

برگزاری بیش از 15 نمایشگاه انفرادی در ایران.

نمایشگاه های گروهی:

شرکت در بیش از 40 نمایشگاه گروهی در ایران و سراسر جهان.

آثار
عنوان : بدون عنوان
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
عنوان : بدون عنوان
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
عنوان : بدون عنوان
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
عنوان : قرص
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : مرکب و ورق طلا
قیمت :
مشاهده
عنوان : تنیدگی
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : مرکب
قیمت :
مشاهده
عنوان : کتیبه نور
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : کنج طلایی
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : مرکب و ورق طلا
قیمت :
مشاهده
عنوان : عمق معانی
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : مرکب و ورق طلا
قیمت : 535,000,000ریال
مشاهده
عنوان : لطائف المعانی
سایز : 90 * 120 سانتی متر
متریال : مرکب
قیمت :
مشاهده
عنوان : نظر هوشیار
سایز : 90 * 120 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : پود و تار
سایز : 90 * 120 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : کوف تا کوفی
سایز : 90 * 120 سانتی متر
متریال : مرکب
قیمت :
مشاهده
عنوان : لعل کلمات
سایز : 140 * 93 سانتی متر
متریال : ورق طلا
قیمت :
مشاهده
عنوان : روزنه ی طلایی
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : طواف معشوق
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : موج ساحلها
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : عرش الحسنی
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : مرکب
قیمت :
مشاهده
عنوان : نوشته های متقاطع
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : مسیر طلایی
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : سماع حروف
سایز : 135 * 175 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : اسماءالحسنی
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : محراب حروف
سایز : 90 * 120 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت :
مشاهده