دسته بندی ها
عنوان : بام آرزوها
سایز : 103 * 103 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 785,000,000ریال
مشاهده
عنوان : تناسخ
سایز : 80 * 120 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 439,000,000ریال
مشاهده
عنوان : گلدان بی رنگ
سایز : 53 * 73 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : قرص
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : مرکب و ورق طلا
قیمت :
مشاهده
عنوان : تنیدگی
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : مرکب
قیمت :
مشاهده
عنوان : بدون عنوان
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
عنوان : شهروند خوب
سایز : 25 * 25 سانتی متر
متریال : سنگ، فلز و شیشه
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
عنوان : ایندیگو
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت :
مشاهده
عنوان : آئورا
سایز : 120 * 120 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : از مجموعه “برگی از هنر سنتی”
سایز : 25 * 33 سانتی متر
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
عنوان : جریان
سایز : 80 * 100 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت :
مشاهده
عنوان : از مجموعه حضور سبز
سایز : 19 * 26 سانتی متر
متریال : اکریلیک روی مقوا
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
عنوان : خزش
سایز : 60 * 80 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت :
مشاهده
عنوان : از مجموعه باغ بی اکنون
سایز : 10 * 14 سانتی متر
متریال : ترکیب مواد روی مقوا
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
عنوان : از مجموعه “برگی از هنر سنتی”
سایز : 25 * 33 سانتی متر
قیمت :
مشاهده
عنوان : روایتی از جهان
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 618,000,000ریال
مشاهده
عنوان : بدون عنوان
سایز : 80 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
عنوان : زیستن در هوای معاصر
سایز : 80 * 120 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 618,000,000ریال
مشاهده
عنوان : آرورا
سایز : 120 * 120 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت :
مشاهده
عنوان : از مجموعه حضور سبز
سایز : 19 * 26 سانتی متر
متریال : اکریلیک روی مقوا
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
عنوان : درهم تنیدگی
سایز : 70 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 535,000,000ریال
مشاهده
عنوان : بدون عنوان
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده
عنوان : از مجموعه باغ بی اکنون
سایز : 8.7 * 20.5 سانتی متر
متریال : ترکیب مواد روی مقوا
قیمت : 198,000,000ریال
مشاهده
عنوان : تلألو خاموشی
سایز : 77 * 107 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده