دومین نمایشگاه پیشگامان هنر نوگرای ایران» در نگارخانه لاله برگزار می شود.