تاریخِ تاریخ هنر در فرانسه، اثری است از لین ترین دربارۀ آغاز آموزش تاریخ هنر و باستان‌شناسی در فرانسه که می‌کوشد زوایایی از تاریخِ تاریخ هنر را روشن کند.