دسته بندی ها
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : تنیدگی
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : مرکب
قیمت : 535,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : کنج طلایی
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : مرکب و ورق طلا
قیمت : 535,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : عمق معانی
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : مرکب و ورق طلا
قیمت : 535,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : کاظم خراسانی
عنوان : بی‌درکجایی حروف
سایز : 90 * 120 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 349,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : کاظم خراسانی
عنوان : هذیان حروف
سایز : 98 * 197 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 748,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : مسیر طلایی
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 400,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : سماع حروف
سایز : 135 * 175 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 429,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : اسماءالحسنی
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : کاظم خراسانی
عنوان : ناگفته
سایز : 145 * 115 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 718,000,000ریال
مشاهده