چهاردهمین حراج تهران با ارائه 120 اثر هنری با حضور تعداد محدودی در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.